ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ”

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχητικές διαστάσεις της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (ΣΒΕ) και τις συνέπειες στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και στη διαδικασία της μάθησής του, υλοποίησε τις Πράξεις «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού – ΑΠ1, ΑΠ2 & ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» κατά τα έτη 2013-2015.

Οι πράξεις αποτελούνταν από επιμέρους δράσεις, σκοπός των οποίων ήταν η ενεργός συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας για την από κοινού πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα, συγκροτήθηκε δίκτυο ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού το οποίο αποτελείτο από την Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (ΚΕΕ) μέλη της οποίας ήταν καταξιωμένοι επιστήμονες στο χώρο της εκπαίδευσης, από τις Επιτροπές Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης (ΕΣΥΔΠ) και τις Περιφερειακές Ομάδες Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ), οι οποίες απαρτίζονταν από στελέχη της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και από τις Ομάδες Διαχείρισης Πρόληψης (ΟΔΠ), μέλη των οποίων ήταν εκπαιδευτικοί σε κάθε σχολική μονάδα. Τα μέλη των επιτροπών αυτών είχαν ως στόχο την προώθηση εξειδικευμένων δράσεων ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης γύρω από θέματα σχολικής βίας και εκφοβισμού μέσω πρόδρομων δράσεων, επιμορφωτικών ημερίδων και μέσω συνεργασίας με εξειδικευμένους φορείς και από άλλους χώρους (εκτός εκπαίδευσης) για την από κοινού πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου.

Επιπρόσθετα, στόχος των πράξεων ήταν η αντιμετώπιση και πρόληψη του φαινομένου, η καταγραφή φαινομένων ενδοσχολικής βίας καθώς και η περιοδική εκτίμησή τους σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Μέσω των ΟΔΠ και υπό τον συντονισμό των ΕΣΥΔΠ, έγινε συστηματική διεξαγωγή εκτιμήσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας για τον καθορισμό της συχνότητας του φαινομένου της σχολικής βίας, του τρόπου και του τόπου εμφάνισής του, του τρόπου αλληλεπίδρασης των μαθητών και των ενηλίκων (εκπαιδευτικοί, γονείς) και της αποτίμησης των αποτελεσμάτων του. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε φόρμα καταγραφής των περιστατικών στην ιστοσελίδα της πράξης την οποία κλήθηκαν να συμπληρώσουν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τα μέλη ΟΔΠ, ενώ δημιουργήθηκαν ξεχωριστά ερωτηματολόγια για κάθε βαθμίδα τα οποία απευθύνονταν στους μαθητές. Ο συνδυασμός αυτών δίνει μια πολύ σαφή και αντικειμενική εικόνα εξέλιξης του φαινομένου της σχολικής βίας, βασισμένη στις μαρτυρίες των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητών, εκπαιδευτικών κ.λπ.).

Επιπρόσθετα, βασικός άξονας των εν λόγω πράξεων ήταν η επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών,σχετικά με το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας. Για το σκοπό αυτό παράχθηκε επιμορφωτικό υλικό και πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, ασύγχρονη επιμόρφωση για τα μέλη ΕΣΥΔΠ, ΠΟΔΠ και για τα μέλη ΟΔΠ. Η επιμόρφωση, διάρκειας πενήντα ωρών, πραγματοποιήθηκε σε δύο κύκλους και ενεγράφησαν σε αυτήν συνολικά 39 μέλη ΕΣΥΔΠ, 415 μέλη ΠΟΔΠ και 14.084 μέλη ΟΔΠ. Απώτερος στόχος της επιμόρφωσης είναι οι επιμορφούμενοι να λειτουργήσουν ως επιμορφωτές-πολλαπλασιαστές στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής μονάδας, τους γονείς, τους μαθητές και την τοπική κοινότητα γενικότερα.

Leave a Reply