ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

Στα πλαίσια υλοποίησης των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τα μέλη των επιτροπών συντονιστών δράσεων πρόληψης (ΕΣΥΔΠ), για τα μέλη των περιφερειακών ομάδων πρόληψης (ΠΟΔΠ) καθώς και για τις ομάδες διαχείρισης πρόληψης (ΟΔΠ).

Για πρώτη φορά στελέχη εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν με υλικό το οποίο εκπονήθηκε από το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. Ο σχεδιασμός και η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού αποσκοπεί στην ανάπτυξη κατάλληλων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και πρακτικών έτσι ώστε να υπάρχει επιτυχής πρόληψη, αντιμετώπιση και σταδιακή εξάλειψη περιστατικών σχολικής βίας.

Η επιμόρφωση ήταν εξ αποστάσεως, ασύγχρονη, είχε διάρκεια πενήντα (50) ωρών και υλοποιήθηκε μέσω πλατφόρμας Moodle με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Οι βασικές θεματικές ενότητες του επιμορφωτικού υλικού ήταν οι ακόλουθες:

  • Εννοιολογική Οριοθέτηση του φαινομένου της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού: Διάγνωση και διαστάσεις του φαινομένου
  • Θεωρητικό Υπόβαθρο της επιθετικότητας: Κοινωνιολογική θεώρηση του φαινομένου και ερμηνευτικές προσεγγίσεις
  • Κριτική επισκόπηση των ερευνητικών πορισμάτων για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
  • Το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, την πρόληψη και αντιμετώπισης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού
  • Κοινωνικοψυχολογικές επιπτώσεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στα θύματα, στο σχολείο και στην κοινωνία
  • Παρουσίαση και ανάλυση των δράσεων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου σε μικρό, μέσο και μάκρο επίπεδο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
  • Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου: κριτική προσέγγιση και κριτήρια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
  • Κριτήρια επιλογής, αποτίμηση και αξιολόγηση «καλών πρακτικών» από την Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων και ειρηνικής επίλυσης των διαφορών
  • Η σχολικής διαμεσολάβηση: εκπαιδεύοντας τους μαθητές στη διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού

Στελέχη εκπαίδευσης (ΠΟΔΠ) και εκπαιδευτικοί (ΟΔΠ) είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν απόψεις, ιδέες αλλά και εμπειρίες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για έναν γόνιμο διάλογο μεταξύ μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας με στόχο την μεταφορά καλών πρακτικών και την ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό μαθημάτων που στόχο θα έχουν την επίλυση συγκρούσεων μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Leave a Reply